لینک مشاهده کالا در سایت تامین کننده

انتقال حرارت / امید بابایی / جهش

کتاب مرجع کامل انتقال حرارت نوشته امید بابایی از انتشارات جهش به تشریح درس مفاهیم و قضایای درس انتقال حرارت پرداخته است و در این کتاب مسائل و تست ها با پاسخ تشریحی بهمراه سوالات تالیفی و طبقه بندی شده کارشناسی ارشد آزمون های سراسری و آزاد آمده است

 • شرح بسیار جامع و کامل انتقال حرارت

 • ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل

 • ارائه مثالها و تمرین‌های بسیار متنوع و متعدد بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث با حل کاملا تشریحی

 • ارائه سوالات کارشناسی ارشد سراسری/آزاد/تألیفی بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث با پاسخ کاملا تشریحی

 • توضیحات

  کتاب مرجع کامل انتقال حرارت امید بابایی مرکز نشر جهش شامل:

  • شرح بسیار جامع و کامل انتقال حرارت بر اساس جدیدترین سرفصل های آموزش عالی

  • ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل

  • ارائه مثالها و تمرین‌های بسیار متنوع و متعدد بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث با حل کاملا تشریحی

  • ارائه سوالات کارشناسی ارشد سراسری/آزاد/تألیفی بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث با پاسخ کاملا تشریحی

  • فصل اول: مفاهیم مقدماتی

   1. مقاسیه انتقال حرارت و ترمودینامیک
   2. نرخ و شار انتقال حرارت
   3. مکانیزم‌های انتقال حرات
   4. انتقال حرارت هدایتی
   5. قانون فوریه
   6. مکانیزم انتقال حرارت هدایتی در گازها
   7. مکانیزم انتقال حرارت هدایتی در مایعات
   8. مکانیزم انتقال حرارت هدایتی در جامدات
   9. نکات مهمی در رابطه با ضریب انتقال حرارت هدایتی
   10. مواد ایزوتروپیک و غیر ایزوتروپیک
   11. اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت هدایتی
   12. ضریب نفوذ گرمایی
   13. انتقال حرارت جابجایی
   14. قانون سرمایش نیوتن
   15. انتقال حرارت تشعشعی
   16. قانون استفان ـ بولتزمن

   فصل دوم: انتقال حرارت هدایتی

   1. معادله اساسی هدایت در مختصات کارتزین
   2. معادله اساسی هدایت در مختصات استوانه‌ای
   3. معادله اساسی هدایت در مختصات کروی
   4. نحوه المان‌گیری
   5. شرایط مرزی و اولیه
   6. شرایط مرزی همگن و ناهمگن
   7. توزیع دما در اشکال هندسی مختلف
   8. محاسبه نرخ انتقال حرارت در یک حالت خاص
   9. چشمه حرارتی با شدت متغیر
   10. انتقال حرارت در مخروط
   11. مقاومت حرارتی
   12. مقاومت هدایتی در مختصات کارتزین
   13. مقاومت هدایتی در مختصات استوانه‌ای
   14. مقاومت هدایتی در مختصات کروی
   15. مقاومت جابجایی
   16. مقاومت تابشی
   17. محاسبه مقاومت حرارتی با استفاده از سطح متوسط
   18. مقاومت‌های سری و موازی
   19. دیواره‌ی مرکب
   20. مقاومت کنترل‌کننده انتقال حرارت
   21. مقاومت تماسی
   22. مواد عایق
   23. ابر عایق
   24. ترتیب عایق‌پیچی
   25. شعاع بحرانی

   فصل سوم: پرده(سطوح توسعه یافته)

   1. معادله دیفرانسیل دما در پره‌های مستطیلی و میله‌ای
   2. محاسبه نرخ انتقال حرارت در پره‌ها
   3. محاسبه راندمان (بازه) پره
   4. راندمان کلی
   5. ضریب تأثیر (کارایی) پره
   6. پره با سطح مقطع متغیر
   7. پره مثلثی
   8. پره مخروطی
   9. پره حلقوی
   10. روش هارپرو براون

   فصل چهارم: انتقال حرارت دوبعدی در حالت پایا

   1. روش تحلیلی
   2. روش عددی
   3. محاسبه دمای نقاط داخلی
   4. محاسبخ دمای نقاط مرزی
   5. روش ترسیمی
   6. ضریب شکل هدایتی
   7. روش شبیه‌‌سازی با الکتریسیته

   فصل پنجم: انتقال حرارت ناپایا

   1. عدد بدون بعد بایو
   2. انتقال حرارت ناپایا (با شرط Bi<0/1)
   3. عدد بدون بعد فوریه
   4. انتقال حرارت ناپایا (با شرط Bi<0/1)
   5. نمودارهای هایسلر
   6. جسم نیمه‌ بینهایت
   7. دمای فصل مشترک دو جسم
   8. انتقال حرارت هدایتی ناپایا در سیستم‌های چند بعدی
   9. محاسبه نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های چند بعدی
   10. روشهای عددی در حل مسائل انتقال حرارت ناپایا
   11. محاسبه دمای نقاط داخلی
   12. محاسبه دمای نقاط مرزی
   13. شرط پایداری گره‌های مرزی در روش صریح

   فصل ششم: معادلات اساسی پدیده‌های انتقال

   1. معادله پیوستگی
   2. معادله اساسی مومنتوم
   3. معادله اساسی انرژی
   4. معادله اساسی جرم

   فصل هفتم: انتقال حرارت جابجایی

   1. ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی و متوسط
   2. لایه مرزی سرعت (لایه مرزی هیدرودینامیکی)
   3. لایه مرزی حرارتی
   4. مقایسه بین ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی و لایه مرزی حرارتی
   5. اهمیت لایه مرزی آرام در محاسبه h
   6. حل معادله انرژی در لایه مرزی
   7. بی‌بعدسازی معادلات لایه مرزی
   8. عدد بدون بعد Re
   9. جریان آرام و درهم
   10. عدد بدون بعد Ec
   11. تلفات لزجتی
   12. عدد بدون بعد Nu
   13. روش ون کارمن برای حل معادلات لایه مرزی
   14. محاسبه ضریب انتقال حرارت با استفاده از نتایج روش ون کارمن
   15. محاسبه ناسلت
   16. تشابه رینولدز
   17. تشابه کلبرن
   18. عدد بدون بعد St
   19. روش انتگرالی ون کارمن برای فلزات مایع
   20. عدد بدون بعد Pe
   21. جریان روی استوانه یا کره
   22. جریان عمود بر مجموعه لوله‌ها
   23. جریان داخلی
   24. لایه مرزی هیدرودینامیکی (سرعت) در لوله‌ها
   25. لایه مرزی حرارتی
   26. ضریب انتقال حرارت جابجایی در داخل لوله
   27. محاسبه نرخ انتقال حرارت جابجایی بر اساس تعریف

   فصل هشتم: جابجایی طبیعی

   1. مکانیزم فیزیکی جابجایی طبیعی
   2. ضریب انبساط حجمی
   3. لایه مرزی هیدرودینامیکی و لایه مرزی حرارتی
   4. معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی
   5. بی‌بعدسازی معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی
   6. عدد بدون بعد Gr
   7. معادلات انتگرالی ون کارمن
   8. شکل پروفایل سرعت و دما در لایه مرزی
   9. پیداکردن محل سرعت ماکزیمم
   10. محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی با استفاده از نتایج روش ون کارمن
   11. تعیین رژیم جریان در جابجایی طبیعی عدد بدون بعد Ra
   12. جابجایی طبیعی از سطوح شیبدار
   13. جابجایی طبیعی از فضاهای بسته
   14. محاسبه نرخ انتقال حرارت در فضاهای بسته
   15. انتقال حرارت در اطراف کره

   فصل نهم: جوشش و چگالش

   1. جوشش
   2. جوشش استخری
   3. رژیم‌های جوشش استخری
   4. شار حرارتی ماکزیمم در جوشش استخری
   5. اثر پارامترها بر جوشش استخری
   6. جوشش محلولها
   7. جوشش اجباری
   8. چگالش (میعان)
   9. مکانیزم‌های میعان
   10. میعان فیلمی
   11. رژیم جریان سطوح شیبدار
   12. عدد میعان
   13. میعان فیلمی در سیستم‌های شعاعی
   14. میعان فیلمی در داخل لوله‌های افقی
   15. میعان قطره‌ای
   16. لوله گرمایی

   فصل دهم: مبدل‌های حرارتی

   1. تقسیم‌بندی مبدل‌ها بر اساس آرایش جریان
   2. تقسیم‌بندی مبدل‌ها بر اساس نوع آنها
   3. ضریب کلی انتقال حرارت
   4. رسوب‌گرفتگی مبدل‌های حرارتی
   5. انواع جریان‌ها
   6. آرایش لوله‌ها در مبدل‌های پیوسته و لوله
   7. بافل
   8. مبدل‌های پیوسته و لوله چندمسیره (چند پاس)
   9. موازنه انرژی برای سیال گرم و سرد
   10. تحلیل مبدل‌های حرارتی
   11. روش LMTD
   12. روش NTU-3
   13. روش کار در محاسبات مبدل‌های حرارتی
   14. منحنی‌های توزیع دما در مبدل‌های حرارتی
   15. کدام سیال در لوله و کدام سیال در پیوسته قرار گیرد؟
   16. قطر معادل

   فصل یازدهم: تشعشع

   1. مکانیزم فیزیکی
   2. ویژگی‌های تشعشعی اجسام
   3. جسم سیاه
   4. جسم خاکستری
   5. قانون پلانک
   6. قانون استفان – بولتزمن
   7. توان گسیل یک جسم غیر سیاه
   8. قانون کیرشهف
   9. تبادل حرارت تابشی بین سطوح سیاه
   10. قوانین مربوط به فاکتور دید
   11. روش ضربدری هاتل
   12. تبادل حرارت تابشی بین سطوح غیر سیاه
   13. سطوح بازتابنده
   14. سپرهای تشعشعی
   15. شدت تشعشع
   16. تشعشع گازها
   17. انتقال حرارت تشعشعی بین گاز و سطوح جامد
   18. تشعشع خورشیدی
   19. پدیده گلخانه‌ای
   20. افزایش دمای کره زمین با افزایش مصرف سوختهای فسیلی
   21. استفاده از انرژی خورشیدی
   22. چرا آسمان آبی است؟ و چرا در صبحگاهان و غروب قرمز دیده می‌شود؟
   23. ترموکوپل

   فصل دوازدهم: کوره

   1. عملکرد کوره
   2. انواع کوره‌ها
   3. طبقه‌بندی کوره‌ها از نظر وضعیت قرارگیری کویل‌ها
   4. طبقه‌بندی کوره‌ها براساس مکش
   5. طبقه‌بندی کوره‌ها از نظر نوع سوخت
   6. نکات مهمی در رابطه با کوره‌ها

   فصل سیزدهم: مکانیزم‌های انتقال حرارت

   نمونه تست‌های کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد در پایان هر فصل با پاسخ تشریحی

سایر مشخصات
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.انتشارات جهش
مشخصات عمومی.نویسنده امید بابایی
مشخصات عمومی.نویسنده امید بابایی
مشخصات عمومی.سال چاپ 1396
مشخصات عمومی.سال چاپ 1396
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.نوبت چاپ 1
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.موضوع فرعی شیمی
مشخصات عمومی.موضوع اصلی دانشگاهی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-415-9
مشخصات عمومی.موضوع فرعی شیمی
مشخصات عمومی.تعداد جلد 1
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-415-9
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 980
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات عمومی.شابک 978-964-178-415-9
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.قطع وزیری
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.نوع جلد شومیز
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 980
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 980
مشخصات فیزیکی.تعداد صفحات 980
مشخصات عمومی.رشته تحصیلی رشته شیمی
مشخصات عمومی.ویرایش 1
مشخصات عمومی وزن 1290
دکمه
ارسال رایگان بالای 150 هزار تومان (فقط تهران-پرداخت آنلاین و کالاهای زیر 5 کیلوگرم)
ضمانت خرید مطمئن از فروشگاه‌ها
ضمانت بازگشت کالا در 7 روز
پرداخت در محل